Никополското плато с площ  22246.4 ха се намира в Дунавската равнина южно от град Никопол. На север граничи с река Дунав и града, на запад и юг с река Осъм, а на изток със Свищовско-Беленската низина, като границата там е очертана между селата Драгаш войвода, Бяла вода и Деков. Около 18% от територията на Никополското плато попада в природен парк “Персина”. През територията му преминава пътя от Свищов за Никопол. По-голямата част от територията на платото е заета от земеделски земи и ксеротермни тревни съобщества. На територията на Никополското плато са установени 92 гнездящи вида птици, от които 16 са включени в Червената книга на България (1985 г.). От срещащите се видове 43 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004).

Адрес & За контакти

Нашият адрес

-

GPS

43.67774, 24.892658

Телефон

-

Имейл

-

Уеб

-

Click on button to show the map.