Интегриран туристически продукт: „Тракийска култура и религия (еднодневна програма)“

Интегриран туристически продукт: „Тракийска култура и религия (еднодневна програма)“

Място на провеждане на програмата: Археологически парк музей „Пристани на времето“, постройка  „Бронзова епоха“, гр. Никопол.

За какви възрастови групи е предназначена програмата? Програмата е подходяща за всякакви възрастови групи, в това число и за деца от предучилищен и начален етап на образование.

Фокус на програмата: Целта на програмата „Тракийска култура и религия“ е да бъде представена нагледно, достъпно и интерактивно историческа информация за бита, привичките и поминъка на древните траки.

Включени теми: 

1)         Обща информация за бронзовата епоха и живота на траките;

2)         Бит и поминък на местното население от бронзовата епоха и представяне отблизо на постройка, аналогична на тези, обитавани от древните траки;

3)         Тракийска култура и религия;

4)         Демонстрация на характерни оръдия на труда от бронзовата епоха;

5)         Работилница за изработване/декориране на оръдия на труда, свързани с културния и религиозен живот на древните траки с възможност за включване на всеки от участниците в програмата.

Интересна информация за бронзовата епоха и живота на древните траки:

Следващата голяма праисторическа епоха – бронзовата – започнала в края на ІV хил. пр.Хр. след дълъг преходен период и е продължила около две хилядолетия. През тази епоха каменните оръжия и сечива окончателно били изместени от метални, изработвани от бронз – сплав от мед и калай, отличаваща се със сравнително ниска точка на топене (което облекчавало леенето) и със значителна твърдост. Стопанството оставало сравнително примитивно, основано на традиционното земеделие и животновъдство. Сред важните културни нововъведения било отглеждането на коне.

През бронзовата епоха, Балканският полуостров бил засяган нееднократно от преселения на ново население. В резултат на смесването на пришълците със завареното население постепенно се оформили древните балкански народности – тракийците в източната част на Балканския полуостров, илирийците в западната и древните гърци (или елини) в южната. Те говорели различни, но родствени езици, които спадат към една и съща езикова група – индоевропейската.

Историята на българските земи през І хилядолетие пр.Хр. е свързана с разцвета на оформилата се през бронзовата епоха тракийска народност. Територията на древна Тракия обхващала земите между Карпатските планини (в днешна Румъния) на север и Егейско (Бяло) море на юг. В древността тракийците били смятани за един от най-многолюдните народи в света. Били прочути като храбри бойци. Страната им се славела с плодородието си и с безбройните си стада. Тракийците отглеждали и много коне. Обичали да пият вино, да празнуват и да се веселят, обличали се с шарени дрехи, носели много накити и дори татуирали кожата си. В древността Тракия била смятана за родина на бога на виното и веселието Дионис. Древните предания са запазили и спомена за любовта на тракийците към музиката, персонифицирана в образа на митичния певец и музикант Орфей.

Сред най-добре познатите на античната традиция природни забележителности в Тракия са големите планини Хемус (Стара планина) и Родопа. През северна Тракия минава долното течение на голямата река Истрос (Дунав), от многобройните притоци на Истрос в тракийските земи най-известен бил Оскиос (Искър). Планините на Южна Тракия са прорязани от плодородните долини на реките Стримон (Струма), Нестос (Места), Хеброс (Марица) и Тонзос (Тунджа).В късната бронзова епоха се датира едно от най-впечатляващите златни съкровища, намирани в българските земи – Вълчитрънското. То е открито случайно през 1924 г. край едноименното село в Плевенско. Състои се от 13 златни предмета с общо тегло над 12 килограма и се датира между ХVІ и ХІІ в. пр.Хр. Великолепната изработка и огромната стойност на това раннотракийско съкровище говорят за значителната концентрация на власт и богатство в ръцете на неговия неизвестен притежател.